1. ANLAYIŞLARIN MüƏYYƏN EDiLMƏSİ:
  2. üMUMİ MüDDƏALAR:
  3. MƏXFiLiK SiYASƏTiNiN PREDMETi:
  4. İSTİFADƏçİYƏ AİD FƏRDİ MƏLUMATLARIN TOPLANMASI MƏQSƏDİ
  5. FƏRDİ MƏLUMATLARIN EMALI MüDDƏTİ VƏ üSULLARI
  6. TƏRƏFLƏRİN öHDƏLİYİ
  7. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ
  8. MüBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ
  9. ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR